Mikulov

Obnova mostu

Stavba mostu se dochovala zejména díky dnes již nenapodobitelné kvalitě cihel zručných mikulovských cihlářů 17. století. I když v průběhu staletí byla prováděna jeho základní údržba, vzhledem k nepřístupnosti celého území po 40 totalitních let došlo působením náletové vegetace, jejího kořenového systému a nežádoucímu rozebírání mostu nezodpovědnými jednotlivci k podstatnému narušení některých jeho částí. Jeho rekonstrukce, provedená v letech 2019–2020 v rámci projektu Portz Insel, tak přišla na poslední chvíli.

Celá rekonstrukce byla poměrně náročná. Na počátku prací byl totiž most z větší části zahrnut zeminou a téměř zcela skryt v náletové zeleni. Bylo tedy nutné nejprve most odkrýt. To znamená, že byla odtěžena zemina v okolí mostu, dále vykáceny náletové stromy a křoviny a také očištěna vozovka mostu od nánosů zeminy. Teprve pak mohl být alespoň částečně zjištěn skutečný rozsah poškození mostu.

Samotnou opravu mostu lze rozdělit na dvě části. A to na opravu dochované původní spodní části mostu pod římsou na úrovni vozovky a dále na doplnění téměř zcela chybějícího zděného zábradlí mostu. Při obnově spodní části mostu byla snaha o použití co nejvíce původních cihel nalezených při opatrném skrývání zeminy v okolí mostu. Tyto cihly pocházející z první poloviny 17. století byly zhotoveny přímo pro stavbu mostu a jsou opravdu velmi kvalitní. Většina z nich byla označena otiskem písmene N (jako Nikolsburg). Doplnění chybějícího zděného zábradlí mostu bylo z důvodu nedostatku původních cihel realizováno z jiných starších cihel, a které pochází až z pol. 19. století. Zděné zábradlí bylo zpět obnoveno do jeho původní historické výšky a část chybějící do výšky 110 cm, byla doplněna kovářsky pojatým zábradlím. Jde o konstrukčně jednoduché ocelové zábradlí, které přiznává, že je ze současnosti. Při pohledu na most je tak i pro laika patrné, že zábradlí nepatří k původnímu mostu. Toto řešení tedy naplnilo podmínky současné legislativy na bezpečný provoz této stavby a také požadavek památkářů na jeho současné provedení.

V průběhu prací se objevila také celá řada překvapení. Zajímavostí například bylo, že při očištění mostovky vozovky od nánosu zeminy, která místy činila až půl metru, byla nalezena původní vápencová dlažba pocházející z doby vzniku mostu (1. polovina 17. století). Tato dlažba byla tedy opravena (byly doplněny chybějící místa dláždění), avšak z důvodu její ochrany je skryta pod novým mlatovým povrchem. Dále ve spodní části oblouků kleneb mostu byly zjištěny četné trhliny, které bylo nutné staticky zajistit. Výrazněji oproti původnímu předpokladu byly rovněž poškozeny kamenné pilíře mostu, proto bylo nutné chybějící opracované vápencové kameny nově zhotovit a doplnit.

Po provedení výkopů a odtěžení zeminy kolem mostu došlo v průběhu prací k nastupování spodní vody, která tak musela být trvale odčerpávána. Při zimním přerušení prací včetně čerpání vody potom došlo k vyrovnání hladiny vodní plochy v okolí mostu s hladinou Rybničního potoka, který podtéká pod mostem a v určité etapě prací musel být přeložen do provizorního koryta. Bylo tedy vhodné upravit tu část projektu, která řešila vrácení toku do původního koryta potoka z jeho provizorní přeložky. Na základě této změny vznikla po ukončení prací v okolí mostu drobná souvislá vodní plocha a opravený historický most se tak mohl opětovně zrcadlit ve vodě.

Záměrem projektu byla nejen oprava mostu, ale také jeho zpřístupnění. V minulosti na most navazovala cestní síť, která však po 2. světové válce zcela zanikla, most tak byl úplně nepřístupný. V rámci projektu Portz Insel byly tedy tyto cesty znovu obnoveny. Ty nyní vedou až k rakouskému Drasenhofenu. V rámci projektu byla rovněž pro snadnější orientaci návštěvníků v této lokalitě vybudována naučná stezka.

Nález původní vápencové dlažby

Nález původní vápencové dlažby

Kamenná deska nalezená v průběhu opravy mostu

Kamenná deska nalezená v průběhu opravy mostu pod dodatečně dozděným obloukem mostu po zrušeném dřevěném padacím poli. Letopočet 1780 je doplněn písmeny C.F.V.D., které znamenají Carl Fürst von Dietrichstein. Jsou to tedy iniciály tehdy vládnoucího knížete Karla Maxmiliána z Dietrichsteina (1702 – 1784).

Původní vápencová dlažba

Původní vápencová dlažba

publicita