Mikulov

Zajímavosti stavby

Pro srovnání – mosty přes Dyji na panství i u sousedních Liechtensteinů bývaly dřevěné ještě v 19. století – jen výjimečně kombinované, například pozdně barokní most v Bulharech. Autor stavby sledoval nejen vizuální působení mostu na návštěvníka, ale zakomponováním pole se zvedací mostovkou jako prvku obranné architektury usiloval o vytvoření dojmu pevnostního charakteru místa, což korespondovalo i s terasovými zdmi kolem letohrádku. Jedná se o vyzrálé inženýrské dílo a je otázkou, zda jeho autorem nebyl některý ze severoitalských pevnostních stavitelů a architektů, již tehdy působili ve službách významných politicky angažovaných šlechtických objednavatelů v Čechách a na Moravě.

Lomy na kámen pro výrobu kamenných konstrukčních prvků mostu i pro jeho dláždění a štětování mostovky disponovalo mikulovské panství dostatečně. Urbáře ze 17. století jich jmenují třináct. Byly položeny na rozličných místech panství, v blízkosti Mikulova a letohrádku na Portzu se těžil především vápenec. Místního původu byly rovněž cihly, jak dokládá jejich označení písmenem N (Nicolsburg). V první polovině 17. století existovala v Mikulově pouze jediná cihlářská huť, na svoji dobu byla však nebývale velká, se třemi cihlářskými pecemi. Vzhledem k totožné technologii bylo v cihelně možné pálit i vápno, které se pak používalo pro přípravu malty při výstavbě mostu. V polovině 17. století, snad kvůli následkům třicetileté války, zde fungovaly již jen dvě cihlářské pece: první na 24 000 cihel, druhá na 19 000 při jednom výpalu. Další cihelny byly v okolních vsích panství, například v Dolních Věstonicích, Sedleci u Mikulova, Bulharech a Pavlově.

Barokní cihly

Barokní cihly vyjmuté z rozvolněných konstrukcí mostu byly opět použity pro jeho obnovu. Značeny jsou písmenem N (Nicolsburg).

Původní nákolník z mostu

Původní nákolník nalezený před započetím současné rekonstrukce mostu.

publicita