Mikulov

Zajímavosti

Před zahájením prací byl také proveden průzkum detektorem kovů spolkem Archeo Moravia. Nalezeny byly mimo jiné 3 mince - dva kusy 2 hellerů z období Rakousko-Uherska (1894 a 1911) a jeden fragment mince zřejmě poškozený průstřelem (zřejmě 10 haléř ČSSR z období 1953-1976). Dále byl nalezen soubor nábojnic z různých období, nejvíce z období 2. světové války. Mezi kovovým odpadem zde lze zmínit několik koňských podkov. Skladba nálezů prokazuje novodobou terénní úpravu povrchu mostu.

Historické mince vykopané na mostě

Historické mince vykopané na mostě

Ruina hospodářské stavby ze 17. století

 Při východním pobřeží ostrova byla umístěna hospodářská stavba, jejíž podobu v 17. století jsme schopni rekonstruovat jen hypoteticky, jelikož se dochovalo pouze její torzo. Mapa ostrova z roku 1785 zde zakresluje stavbu velice úzkého protáhlého půdorysu, odpovídající délce strany protilehlého bastionového plató. V současné době se zde nachází již jen zřícenina patrové budovy, na kterou v jižním směru navazuje obvodové zdivo přízemního hospodářského stavení. Budova byla vsazena do obvodové ohradní zdi ostrova, k níž byly později přistavovány další hospodářské stavby. Na torzálně dochovaném zdivu patrové budovy jsou patrné zbytky sgrafitového omítnutí, omítkových šambrán a některé pozoruhodné prvky, především zazděné kruhové okenní otvory v přízemí východního průčelí orientovaného k hladině jezera.

Historický plán ostrova

 Historický plán zobrazující možné úpravy ostrova do počátku 19. století. Využití ostrova pro trávení volných chvil a zábavu šlechty je doloženo v urbáři mikulovského panství již k roku 1629. Zde je popsán na ostrově letohrádek a zejména okrasná zahrada okolo. Významnou událost zažil letohrádek na Portzu, tentokrát již jistě i s mostem, v červenci 1672. V rámci příprav na návštěvu císaře Leopolda I. píše v instrukci kníže Dietrichstein mikulovskému hejtmanovi, že má „můstek na Insel vysypat drobným štěrkem z lomu (ovšem žádné velké kusy)“. Zdroj: MZA v Brně, fond F 18 Hlavní registratura Ditrichštejnů v Mikulově, Historický plán zobrazující možné úpravy ostrova do počátku 19. století, nedatováno, mapa 146. Upraveno.

publicita