Mikulov

Zakladatel ostrovního areálu

Předpokládaným zakladatelem ostrovního areálu byl František kardinál Dietrichstein, který tak učinil někdy po převzetí rodové mikulovské domény po smrti svého bratra Maxmiliána roku 1611. Z roku 1629 se dochoval opis urbáře mikulovského panství, který Portz na více místech zmiňuje. Předchozí urbáře žádný panský areál na Portzu neznají. Dle urbáře z roku 1629 také víme, že ostrovní areál na konci první třetiny 17. století zahrnoval letohrádek (Lusthaus), libosad či okrasnou zahradu (Lustgarten) osazenou uměleckými díly, ovocnou a kuchyňskou zahradu a též lednici (Eisgrube). Urbář z roku 1655, zhotovený po smrti Františkova synovce Maxmiliána II. z Dietrichsteina, zaznamenává, že „více je parků na Portzu s květinami a různými stromy osázený, tam je také k dispozici zámeček Lusthaus, před kterým jsou zahrady“.

Kardinál Dietrichstein

František kardinál Dietrichstein je všeobecně známou osobou středoevropských dějin raného novověku. Cíleně a vědomě přenášel na Moravu dobové koncepty italské rekatolizační kultury, s nimiž byl důvěrně obeznámen. Kníže coby duchovní byl iniciátorem několika mikulovských sakrálních staveb, mimo jiné Lorety a areálu křížové cesty na Svatém kopečku. Letohrádek s ohrazením doprovázený dalšími stavbami a opulentními zahradami měl poukazovat na velkolepost a vznešenost stavebníka, knížete pohybujícího se ve společnosti nevyšších církevních i světských hodnostářů katolického světa. Zdroj: Österreichische Nationalbibliothek, inv. nr. PORT_00000091_02.

publicita