Mikulov

Chráněné druhy

Právě pestrost přírodních podmínek a různorodost krajinných prvků určuje i vysokou četnost výskytu chráněných druhů rostlin a živočichů. Z rostlin je nejzajímavější prstnatec pleťový, který roste na sušší louce mezi rákosinami. Živočichové jsou zde výrazně dominantnější, zastoupeny jsou zejména skupiny a druhy vázané na mokřadní či vodní prostředí. Nenápadní jsou různí zástupci hmyzu, z nichž pod kůrou odumírajících topolů žije brouk lesák rumělkový, chráněný evropskou soustavou Natura 2000.

Pravidelně zde nalezneme obojživelníky rosničku zelenou, oba druhy ropuch, několik druhů skokanů a vzácnou blatnici skvrnitou. Mokřady a kanály s vodou jsou domovem užovky obojkové a především krajinného „stavitele“ – bobra evropského, který zde vytváří přehrádky a nadržené vodní plochy. Jeho okusy na stromech jsou všude dobře viditelné. Pravidelně nad rákosinami vylétá moták pochop, v nich pak žijí chřástal vodní, sýkořice vousatá a bukáček malý. Na okrajových stromech rybníka jsou zavěšená hnízda moudivláčka lužního, na vodní hladině pak zahlédneme husy velké, různé kachny, z nichž nejzajímavější je zrzohlávka rudozobá nebo kopřivka obecná, a volavky popelavé a bílé. Z korun vysokých stromů je slyšet flétnovitý zpěv žluvy hajní.

Volavky bílé

Volavky bílé jsou ozdobou každého mokřadu

Chřástal vodní

Chřástal vodní

Lesák rumělkový

Lesák rumělkový

Rosnička zelená

Rosnička zelená

Ploskoroh pestrý

Ploskoroh pestrý

publicita