Mikulov

Rybníky

Budování rybníků a rybníkářské podnikání společenských elit se stalo jedním z fenoménů závěru středověku a prvních staletí novověku.


Krajina pod jižními úbočími Pálavy „zamořená přebytečnými a stojatými vodami“ se od 15. století postupně proměnila soustavou velkých i malých rybníků s rybími sádkami, rybárnami a mlýny do pestré mozaiky vodních ploch a výnosných vodohospodářských zařízení.

Rybníky sice hospodářsky zhodnotily původně trvale zamokřená údolí potoků pokrytá rozsáhlými vlhkými pastvinami a tůněmi s bohatou vodomilnou vegetací, krajinu ale trvale vysušily a radikálně změnily její dřívější charakter. Zrod velkolepé rybniční soustavy v kraji pod Pálavou je především dílem Liechtensteinů, dominantní šlechtické rodiny ovládající v pozdním středověku významnou část území kolem dolního toku Dyje. V údolí potoka Včelínku vzniklo celkem šest rybníků, z nichž tři náležely mikulovskému (Šibeničník, Portz – Nový rybník a Nesyt) a tři lednickému panství (Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský). V údolí Mušlovského potoka postupně vzniklo a zaniklo celkem sedm rybníků. Část z nich zadržovala vodu pro Mariánský mlýn na severovýchodním okraji Svatého kopečku, část ležela dole ve vyhřátém údolí chráněném jižním úpatím Milovického lesa. Nová mikulovsko-lednická rybniční soustava byla svým rozsahem srovnatelná s třeboňskou a rybníky v oblasti Pálavy byly dokonce po staletí považovány za nejvýnosnější rybníky v celé střední Evropě, protože byly napájené z pálavských kopců splachy s živinami bohatými na vápník a prohřívané slunečními paprsky teplého panonského klimatu.

Historická mapa rybniční soustavy na potoku Mühlbach (dnešní Rybniční potok), období 1773–1781. Zdroj: První vojenské mapování, mapový list Dolní Rakousko, mapa 23, Rakouský státní archiv/vojenský archiv, Vídeň. Upraveno

Historická mapa rybniční soustavy na potoku Mühlbach (dnešní Rybniční potok), období 1773–1781. Zdroj: První vojenské mapování, mapový list Dolní Rakousko, mapa 23, Rakouský státní archiv/vojenský archiv, Vídeň. Upraveno

publicita