Kozí hrádek
zahájení
01. 09. 2019
cena
15 000 000 Kč
dokončení
30. 04. 2023
dotační titul
SFŽP
financování
město, nadace, dotace
výše dotace
1 Kč

Snížení eroze a celková kultivace lokality

Obecným cílem projektu je kultivovat současný parkový prostor návrší Kozího hrádku, který je cenným biotopem a hojně navštěvovanou lokalitou města. Projekt je zpracován na principech modrozelené infrastruktury a v oblasti hospodaření s dešťovou vodou přispěje k minimalizování erozních účinků povrchových vod na cestní siť, na povrchy návrší a celkové zlepší vodní režim tohoto území spolu se snížením povrchového odtoku. Pozitivní přínos projektu je také ve zvýšení bezpečnosti pohybu osob a vybudování zázemí pro návštěvníky této lokality (kiosek a WC).

Spolupráce města a Nadace BLÍŽKSOBĚ

V září 2019 předložila Nadace BLÍŽKSOBĚ návrh tohoto investičního záměru - projektu na revitalizaci návrší Kozího hrádku, a to prostřednictvím pana Martina Vohánky, zakladatele této nadace, který má k Mikulovu blízký vztah. Investiční návrh včetně studie, předpokládaných nákladů a návrhu na financování byl podán k projednání radě města. Nadace BLÍŽKSOBĚ se zavázala poskytnout nadační dar ve výši 4 mil. Kč za předpokladu, že město poskytne stejnou částku a zbývající financování bude zajištěno dotacemi. Nadace BLÍŽKSOBĚ doporučila odbornou poradenskou a konzultační firmu, která v rámci pro bono aktivit pomůže městu získat na tento projekt dotace v novém programovém období 2021-2027.

Projekt řeší celou oblast návrší Kozího hrádku a přístupové komunikace, jak je patrné z přiložené části úvodní studie a z katastrálního situačního výkresu.

Kontaktní osoba projektu:

Ing. Michal Kramář
Vedoucí odboru

Vedoucí odboru

Dveře
415