Menu Zavřít

Město Mikulov

informace pro občana

Co je u nás nového

Aktuálně z Mikulova

09.11.2022
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
Vážení vlastníci a uživatelé pozemků, dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou. Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu. Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny: Hladiny napětí (VN) Ochranné pásmo Výška porostu Nadzemní vedení | napětí od 1 kV do 35 kV 7 m od krajního vodiče maximálně 3 m Nadzemní vedení | napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče maximálně 3 m Podzemní vedení | do napětí 110 kV včetně 1 m od krajního kabelu nesmí být žádný porost Hladiny napětí Bezpečná vzdálenost pro práci Vzdálenost porostu od vedení Vedení NN | nízké napětí (400/230 V) 1 m od vedení alespoň 2 m Vedení VN | vysoké napětí (22 kV) 2 m od vedení alespoň 3,5 m Vedení VVN | velmi vysoké napětí (110 kV) 3 m od vedení alespoň 4,5 m. Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení, kterou je nutné dodržet, a bezpečnou vzdálenost pro práci takto: V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnosti EG.D, a.s., nebo touto společností zmocněným zhotovitelům udržovat volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů (sloupů) nadzemního vedení. V případě, že při odstranění porostu v blízkosti vedení nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy, mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti EG.D, a.s., a to za podmínek pro tuto práci stanovených. Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce EG.D, a.s., formou dopisu, ve kterém budou uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady EG.D, a.s. Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli distribuční soustavy umožnit. V opačném případě, na základě zjištění porušení právních předpisů, může Energetický regulační úřad udělit vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu. Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně. Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77, nebo navštivte www.egd.cz.
09.11.2022
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: Dne 28.11.2022 od 08:00 do 28.11.2022 15:00. Obec Mikulov. Vypnutá oblast: Trafostanice Mikulov OPP (500586) Celá ul. Pod Platanem a Novokopečná ul. Na Hradbách č.p.911/72 část ul. Komenského od č.p.296/8 po Kostel sv. Jana Křtitele část ul. Purkyňova č.p.271/6, 270/8, 267/10, 266/12 a ev.č.316/14 část ul. Vídeňská od č.p.882/24 a 822/15 po č.p.872/46 a 834/39 část ul. Koněvova od č.p.820/2 po č.p.809/22. Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení. Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s. Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny. Děkujeme Vám za pochopení. EG.D, a.s.

Kontaktní poštovní adresa

Městský úřad Mikulov

+420 519 444 555
Městský úřad Mikulov
Náměstí 1
692 20 Mikulov
Pondělí
8:00 - 17:00 hod.
Úterý
8:00 - 14:00 hod.
Středa
8:00 - 18:00 hod.

Výpis aktuálních zveřejnění

Úřední deska

01.12.2022 20.12.2022
Zveřejnění č. 54/MA-2022 - pronájem pozemku k parkování na p.č. 1635
Záměry prodeje, pronájmu, Odbor: Majetkoprávní odbor
29.11.2022 15.12.2022
29.11.2022 15.12.2022
28.11.2022 14.12.2022
28.11.2022 30.01.2023
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volba prezidenta ČR
Volby, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí
28.11.2022 01.12.2023
25.11.2022 12.12.2022
24.11.2022 09.12.2022
22.11.2022 08.12.2022
21.11.2022 16.12.2022
Nález č. 25 /2022 č.j.MP-3375r/22
Ztráty a nálezy, Odbor: Městská policie