Parkování
zahájení
01. 11. 2022
dokončení
30. 04. 2024

Cíl projektu:

Cílem projektu je zavedení managementu parkování, tj. sady nástrojů a opatření, které přispějí k:

 • podpoře efektivnějšího využívání parkovacích ploch,
 • definování příčiny některých dopravních problémů ve městě,
 • dosažení větší různorodosti využívaných druhů dopravy,
 • zlepšení životních podmínek ve městě, s důrazem na zachování veřejného prostoru i pro jiné funkce, než je doprava.   

Projekt je rozdělen do několika etap.

1. etapa - přípravné práce:

 • sběr připomínek občanů od října 2022 – průběžně, možno zasílat na oplustil@mikulov.cz;
 • jednání s ŘSD, SÚS, MPLA, TEDOS, Městská policie, Policie ČR; (listopad 2022 - březen 2023)
 • pasport komunikací;
 • pasport parkovacích míst;
 • dopravní průzkum;
 • vyhodnocení dopravního průzkumu;

2. etapa - zpracování projektu Managementu parkovacích míst:

 • management parkovacích míst;
 • návrh dopravního řešení města (revize jednosměrek, parkování na chodníku, cyklotrasy);
 • návrh vodorovného a svislého dopravního značení listopad, povolení cca 3 měsíce;

3. etapa - realizace:

 • úprava vyhlášky města, platnost od 1.1.2024;
 • spuštění systému;
 • úprava MPLA plateb;
 • úprava parkovacích automatů;
 • úprava svislého dopravního značení;
 • úprava vodorovného dopravního značení - modré zóny (dle počasí, předpoklad březen-duben);

4. etapa - uvedení do provozu

 

Kontaktní osoba projektu:

 

Ing. arch. Ivo Hrdlička
1. místostarosta

Úkoly svěřené místostarostovi usnesením Zastupitelstva města Mikulov ze dne 16.11.2022.

Řízení, koordinace a kontrola těchto činností:

 • Územní plánování ve městě. Je určený člen zastupitelstva pověřený úkoly územního plánování.
 • Strategický plán rozvoje města a akční plán vč. vyhodnocování jejich plnění.
 • Příprava a realizace investic města.
 • Využívání externích dotačních titulů k rozvoji města v oblasti investičních projektů.
 • Opravy a údržba místních komunikací a chodníků, vč. zimní údržby.
 • Opravy a údržba bytových domů, bytů a prostor sloužících k podnikání v majetku města.
 • Vyjadřování se ke stavbám jiných subjektů, kde je město účastníkem řízení.
 • Organizace dopravy ve městě.
 • Odpadové hospodářství města, vč. vztahů k STKO Mikulov s.r.o. .
 • Očista města (úklid) a péče o veřejnou zeleň na pozemcích města, mobiliář města.
 • Vztahy k obchodní korporaci TEDOS Mikulov s. r. o. 

Místostarosta Ing. arch. Ivo Hrdlička je při zajišťování výše vymezených úkolů oprávněn jednat jménem města, avšak v souladu s usnesením příslušného orgánu města, bylo-li přijato.

Dveře
202