Menu Zavřít

Město Mikulov vyhlašuje výběrové řízení na pozici JEDNATEL SPOLEČNOSTI MIKULOVSKÁ ROZVOJOVÁ s.r.o.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Město Mikulov, se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01, IČ: 002 83 347, jako jediný společník společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01, IČ: 27689310, vyhlašuje výběrové řízení na funkci jednatele společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o.

Rozsah výkonu funkce:

Výkon funkce jednatele v plném rozsahu činností jednatele dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

Místo výkonu funkce:                      Mikulov

Předpokládané datum nástupu:    1. 1. 2024 

Doba trvání výkonu funkce:           doba neurčitá

Časový rozsah výkonu funkce:      cca 20 hodin týdně, z toho 1 den týdně v sídle společnosti

Odměna za výkon funkce:              30 000 Kč/měsíc, možnost přiznání mimořádné odměny  v maximální výši 4 násobku měsíční odměny ročně, případně další bonusy dle smlouvy o výkonu funkce    

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání humanitního nebo ekonomického směru, případně středoškolské vzdělání s maturitou a minimálně pětiletou praxí v oboru,
 • organizační a řídící schopnosti,
 • schopnost komunikace s odbornou veřejností a s médii;
 • organizační schopnosti a zkušenost s logistikou a koordinací týmů (produkce, technický tým, umělci atd.) velmi vítána;
 • znalost problematiky řízení, ekonomiky a základních právních poměrů společnosti s ručním omezeným, spolehlivost, časová flexibilita,
 • praxe ve vedoucí pozici v kulturní organizaci, výkon funkce jednatele v s.r.o. výhodou,
 • občanská a morální bezúhonnost;
 • uživatelská znalost práce s PC,
 • řidičský průkaz sk. B,
 • znalost cizího jazyka výhodou.

 Náležitosti přihlášky k výběrovému řízení:

 • jméno, příjmení a popř. titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče.

 Výčet dokladů, které se připojí k písemné přihlášce:

 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis vlastnoručně podepsaný, ve kterém se uvedou mimo jiné údaje o všech výkonech funkcí člena orgánu obchodní společnosti včetně uvedení její firmy, konkretizace orgánu společnosti a doby výkonu funkce, případně o všech dosavadních zaměstnáních včetně uvedení zaměstnavatele, druhu vykonávané práce a období, dále údaje o odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • upozornění ve smyslu § 199 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o korporacích), ve znění pozdějších předpisů, na případné podnikání v předmětu činnosti nebo podnikání uvedené ve veřejném rejstříku u společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o., členství ve statutárním orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo obdobné postavení  nebo účast na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání,
 • vlastnoručně podepsané čestné prohlášení, které je součástí Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na úřední desce města zde:  https://www.mikulov.cz/obcan/uredni-deska
 • na základě zprávy o činnosti a hospodaření společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o. za rok 2022 vypracované tyto praktické úkoly:
 1. vyhodnocení vhodnosti struktury společnosti,
 2. vyhodnocení efektivity plnění příkazních smluv, vč. vyhodnocení navržených doporučení a okamžitých opatření k jednotlivým aktivitám,
 3. na základě porovnání celkových výnosů, nákladů a hospodářských výsledků mezi roky 2009 a 2022 návrh rozvoje společnosti pro období 2024 – 2026.

Zpráva o činnosti a hospodaření společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o. za rok 2022 bude uchazeči zaslána na jeho vyžádání (korlaar@mikulov.cz ).

Pro urychlení vzájemné komunikace uveďte, prosím, číslo mobilního telefonu a e-mailovou adresu.

Písemnou přihlášku se všemi náležitostmi a požadovanými doklady doručte nejpozději do 10. října 2023 do 15:00 hod. osobně na podatelnu nebo poštou na adresu Městského úřadu Mikulov, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov.

Pro posouzení termínu podání přihlášky je rozhodující datum doručení.

S případnými dotazy se mohou zájemci obracet na paní Mgr. Petru Korlaar, místostarostku, tel. 519 444 662, e-mail: korlaar@mikulov.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu, případně nevybrat žádného uchazeče. 

 

V Mikulově dne 6. září 2023

 

Mgr. Jitka Sobotková v.r.

starostka