Menu Zavřít

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 11. listopadu (středa) 2020 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 16/2020/I ze dne 16. 9. 2020
3. Zpráva o činnosti RM za období od 7. 9. 2020 do 26. 10. 2020
4. Zápis z jednání finančního výboru
5. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
5.1. Prodej částí pozemků p. č. 491/1 a p. č. 494/1 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující p. J.K.
5.2. Žádost nájemců bytu č. 4 v BD na Náměstí 31/20 v Mikulově o odprodej
5.3. Žádost o odprodej částí pozemků p. č. 2190/12 a p. č. 3107/1 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatel: L.M.
5.4. Žádost o odprodej pozemku p.č. 2025 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatel: B.Z.
5.5. Bezúplatný převod pozemků p.č. 3088/765, 3088/766, 3088/767, 3088/768, 3088/769 – vše ostatní plochy v k. ú. Mikulov na Moravě
6. Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města Mikulov na rok 2020
7. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
8. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
9. Závěr

V Mikulově dne 2. 11. 2020
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov