Menu Zavřít

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 20. listopadu (středa) 2019 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 7/2019/I ze dne 18. 9. 2019
3. Zpráva o činnosti RM za období od 23. 9. 2019 do 4. 11. 2019
4. Zápis z jednání kontrolního výboru
5. Zápis z jednání finančního výboru
6. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
6.1. Bezúplatný převod nemovité věci - pozemku p. č. 1889/1 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě u koupaliště od vlastníka - ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mikulov
6.2. Odkoupení pozemku p. č. 1889/3 v k. ú. Mikulov na Moravě v areálu koupaliště na ul. Republikánské obrany do vlastnictví Města Mikulov, prodávající ČR - s příslušností hospodaření ÚZSVM
6.3. Prodej nemovitých věcí – pozemků p. č. 459/6 a p. č. 459/7 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Alf. Muchy, kupující: L. Š.
6.4. Prodej nemovitých věcí – pozemků p. č. 1678/2,1678/3v a 1678/4 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s.
6.5. Prodej nemovité věci – pozemku p. č. 6081 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Pod Svatým kopečkem, kupující: D. S.
7. Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulov na rok 2019
8. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny starostovi města panu Rostislavu Koštialovi
9. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny místostarostce města paní Bc. Leoně Alexové, MBA
10. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny místostarostce města paní Sylvě Chludilové
11. Příspěvek na nadstandard dopravní obslužnosti IDS JMK na rok 2020
12. Návrh investičního záměru – „Revitalizace Kozího Hrádku“
13. Žádosti o individuální dotace
14. Střednědobý výhled rozpočtu města Mikulov na období 2020 – 2024
15. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
16. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
17. Závěr

V Mikulově dne 11. 11. 2019

Rostislav Koštial
starosta města Mikulov