Menu Zavřít

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 20. září (středa) 2017 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 18/2017/H ze dne 24. 5. 2017, Usnesení č. 19/2017/H ze dne 21. 6. 2017 a Usnesení č. 20/2017/H ze dne 9. 8. 2017
3. Zpráva o činnosti RM za období od 21. 6. 2017 do 5. 9. 2017
4. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 29. 6. a 2. 8. 2017
5. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
5.1. Návrh na zveřejnění záměru prodat nebo pronajmout pozemky v k. ú. Mikulov na Moravě za účelem vybudování golfového hřiště
5.2. Žádost o odprodej částí nemovitých věcí – pozemků p.č. 3320/2 a 2155/2 v k.ú. Mikulov na Moravě, žadatel M. B.
5.3. Žádost o prodej pozemků v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Pod Turoldem, žadatel: Hotel TUROLD, a. s.
5.4. Žádost o odprodej nemovitých věcí – pozemků p.č. 1230/2, 2514/1, 2514/2 a 2515 v k.ú. Mikulov na Moravě, žadatel J. Š.
5.5. Prodej nemovité věci - pozemku p.č. 3242/6 v k.ú. Mikulov na Moravě, kupující ERNA Bau s.r.o.
5.6. Prodej pozemku p. č. 3247/3 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující: A. Č.
5.7. Prodej nemovité věci – pozemku p.č. 2473/7 v k.ú. Mikulov na Moravě, v lokalitě ul. Dukelská, kupující vlastníci osmi bytů BD na ulici Dukelská č.p. 1310/7
5.8. Prodej nemovité věci – pozemku p.č. 836 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. U Lomu, kupující V. B.
6. Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulov na rok 2017
7. a) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov - Turistické informační centrum Mikulov, o. p. s.
7. b) Schválení poskytnutí individuálních dotací pro vlastníky nemovité kulturní památky z Programu regenerace MPR
8. Program regenerace MPR Mikulov – Aktualizace 2017 – 2022, zpracovaný Ing. arch. Štěpánem Děngem
9. Plán odpadového hospodářství Města Mikulov, zpracován na rok 2017 – 2026
10. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 7/2017 o regulaci používání zábavní pyrotechniky
11. Příspěvek na nadstandard dopravní obslužnosti IDS JMK na rok 2018
12. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
13. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
14. Závěr

V Mikulově dne 7. 9. 2017
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov