Menu Zavřít

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 22. ledna (středa) 2020 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Smlouva o převodu práv a Smlouva o zajištění výstavby se společností Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.
3. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
4. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
5. Závěr

V Mikulově dne 14. 1. 2020
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov