Menu Zavřít

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 22. listopadu (středa) 2017 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Změna č. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva města Mikulov
3. Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci – pozemku p. č. 1880/2, jehož součástí je budova č. p. 1594,  na vlastnické právo k jednotkám
4. Záměr nepeněžitého vkladu Města Mikulov k navýšení základního kapitálu obchodní společnosti TEDOS Mikulov s.r.o., se sídlem Mikulov, Pavlovská 139/12, PSČ 692 01
5. Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulov na rok 2017
6. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
7. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
8. Závěr

V Mikulově dne 14. 11. 2017
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov