Menu Zavřít

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města na den 23. května (středa) 2018 v 16,00 hod. do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Předání čestného občanství města Mikulova
3. Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulov na r. 2018
4. Schválení poskytnutí dotací z rozpočtu města Mikulov a schválení uzavření Smluv o poskytnutí dotací
5. Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
6. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace MŠ Habánská a MŠ Pod Strání
7. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
8. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
9. Závěr

V Mikulově dne 14. 5. 2018
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov