Menu Zavřít

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 24. května (středa) 2017 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu I. (TANEČNÍ SÁL) v PŘÍZEMÍ budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1.    Zahájení
2.    Rozpočtová opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulov na rok 2017
3.    Schválení poskytnutí dotací z rozpočtu města Mikulov a schválení uzavření Smluv o poskytnutí dotací
4.    Oznámení jednatele společnosti TEDOS Mikulov s.r.o., se sídlem Mikulov, Pavlovská 12, PSČ 692 01 o odstoupení z funkce a návrh na nového jednatele.
5.    Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
6.    Návrhy, připomínky a podněty občanů města
7.    Závěr

V Mikulově dne 16. 5. 2017
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov