Menu Zavřít

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 25. února (pondělí) 2019 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 2/2018/I ze dne 28. 11. 2018 a Usnesení č. 3/2018/I ze dne 13. 12. 2018
3. Zpráva o činnosti RM za období od 3. 12. 2018 do 4. 2. 2019
4. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
4.1 Prodej nemovité věci - pozemku p.č. 1727/3 v k.ú. Mikulov na Moravě, kupující M.N.
4.2 Prodej pozemku p. č. 1400 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující: V.M.
4.3 Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 2473/2 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Dukelská, žadatelé - vlastníci 8 bytů BD na ul. Dukelská č.p. 1310/7
4.4 Žádost o odprodej nemovitých věcí – pozemku p.č. 3333/6 a částí pozemků p.č. 3339/1 a p.č. 3333/1 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Vinohrady, žadatelé manželé J.Š. a M.Š.
4.5 Prodej nemovitostí – bytové jednotky č. 1236/11 v BD na ul. Pod Strání č.p. 1236, č.or. 5 na pozemku p.č. 2088/4 v k.ú. Mikulov na Moravě, kupující: R.N.
4.6 Budoucí darování stavby „Mikulov - okružní křižovatka Pavlovská“ včetně pozemků, budoucí obdarovaný Jihomoravský kraj
4.7 Vyjádření/souhlas ke stavbě Dálnice D 52, stavba 5206.2 MÚK Mikulov jih – st. hranice ČR/Rakousko na pozemcích Města Mikulov v k.ú. Mikulov na Moravě
5. Zápisy z jednání finančního výboru
6. Rozpočet města Mikulov na rok 2019
7. Vyhlášení dotačních programů města Mikulov pro rok 2019
8. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Mikulov v roce 2019 - Turistické informační centrum Mikulov, o. p. s.
9. Vyhodnocení Strategického plánu města Mikulov a Akčního plánu města Mikulov
10. Změna dozorčí rady korporace Mikulovská rozvojová s. r. o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01
11. Navázání oficiálních partnerských vztahů s německým městem Hochheim am Main
12. Výroční zpráva MP Mikulov za rok 2018
13. Změna č. 4 Jednacího řádu zastupitelstva města Mikulov ze dne 16. 2. 2011 ve znění Změny č. 1 ze dne 20. 6. 2012, Změny č. 2 ze dne 22. 11. 2017 a Změny č. 3 ze dne 13. 12. 2018
14. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
15. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
16. Závěr

V Mikulově dne 15. 2. 2019
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov