Menu Zavřít

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 25. dubna (středa) 2018 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 24/2018/H ze dne 28. 2. 2018
3. Zpráva o činnosti RM za období od 27. 2. 2018 do 10. 4. 2018
4. Zápis z jednání kontrolního výboru
5. Zápis z jednání finančního výboru
6. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
6.1. Bezúplatný převod nemovité věci – pozemku p. č. 2326 v k. ú. Mikulov na Mor. v lokalitě u hřbitova od vlastníka – ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mikulov
6.2. Odkoupení části pozemku p. č. 9003 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě „Mikulov – cyklostezka Republikánské obrany – Vídeňská“ od p.V.R., kupující Město Mikulov
6.3. Směna pozemku p. č. 3043/17 v k. ú. Mikulov na Moravě ve vlastnictví Města Mikulov za pozemek p. č. 7886 v k. ú. Mikulov na Moravě ve vlastnictví ČR Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje
6.4. Prodej části pozemku p. č. 4706/66 a části pozemku p. č. 4706/175 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující AGROPOL Mikulov, spol. s.r.o.
7. Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulov na rok 2018
8. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Mikulov v roce 2018 – Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, p. o.
9. Udělení čestného občanství města Mikulova
10. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
11. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
12. Závěr

V Mikulově dne 12. 4. 2018

Rostislav Koštial
starosta města Mikulov