Menu Zavřít

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 9. srpna (středa) 2017 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu I. (TANEČNÍ SÁL) v PŘÍZEMÍ budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Žádost o prodej pozemků p.č. 6611, 6609, 6610, 6608 a 6604 v k.ú. Mikulov na Moravě, žadatelé: M.P. a S.P.
3. Souhlas s podáním žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce sportovního hřiště Mikulov“
4. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
5. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
6. Závěr

V Mikulově dne 1. 8. 2017
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov