Menu Zavřít

Všeobecné podmínky používání Portálu občana města Mikulova.

Město Mikulov, IČO: 00283347, se sídlem Náměstí 158/1, 692 20 Mikulov, vydává tyto všeobecné podmínky pro používání elektronického nástroje Portálu občana města Mikulova, umístěného na webových stránkách na adrese https://portalobcana.mikulov.cz/portal.

1. Základní ustanovení

1.1. Definice pojmů

„Provozovatel“ je Město Mikulov, Náměstí 158/1, 692 20 Mikulov, IČO: 00283347.
„Uživatel“ je každý subjekt, který používá Portál, tj. přistupuje k němu či využívá jeho funkcí, ať už jedná na účet svůj nebo na účet jiného.
„Portál“ je elektronický nástroj umístěný na webových stránkách na adrese https://portalobcana.mikulov.cz/portal.
„Návod“ je manuál, vedoucí Uživatele ke správnému využívání Portálu
„Podmínky“ jsou tyto Všeobecné podmínky pro používání Portálu, které upravují práva a povinnosti Uživatelů a Provozovatele ve vztahu k Portálu a jeho používání.

2. Používání portálu

2.1. Registrace a verifikace Uživatele

Pro přihlášení do Portálu a využívání jeho základní nabídky je nutná platná registrace Uživatele.
Pro využívání rozšířené nabídky Portálu je nutná verifikace Uživatele.
Detailní možnosti a postupy registrace a případné verifikace Uživatele jsou popsány v Návodu.
Registrace prostřednictvím Portálu a jeho užívání je podmíněno akceptací těchto Podmínek ze strany Uživatele.
Provozovatel je oprávněn jednostranně a s okamžitou platností ukončit registraci Uživatele v případě, že Uživatel používá Portál v rozporu s těmito Podmínkami, právním řádem nebo k újmě Provozovatele či třetích osob. O ukončení registrace ze strany Provozovatele bude Uživatel informován prostřednictvím zprávy zaslané na emailovou adresu Uživatele.
Uživatel registrovaný prostřednictvím Portálu je oprávněn ukončit svou registraci zasláním žádosti o ukončení registrace na e-mailovou adresu portalobcana@mikulov.cz . O ukončení registrace bude Uživatel informován emailovou zprávou.
Uživatel, jehož registrace byla ukončena či jinak zanikla, není oprávněn dále Portál užívat.
Obnovení ukončené registrace není možné. Uživatel je však oprávněn zaregistrovat se znovu. Pro opakovanou registraci platí ustanovení této části Podmínek obdobně.

2.2. Závaznost Podmínek

Používání Portálu Uživatelem se řídí těmito Podmínkami. Používáním Portálu Uživatel potvrzuje, že se s Podmínkami seznámil a akceptuje je.
V případě nesouhlasu s Podmínkami je Uživatel povinen se od Portálu neprodleně odhlásit a dále jej nepoužívat.

2.3. Práva a povinnosti Uživatelů

Uživatel je povinen se při používání Portálu zdržet protiprávního jednání, v jehož důsledku může Provozovateli nebo jakékoli třetí straně vzniknout majetková či nemajetková újma.
Uživatel se zejména zavazuje, že při používání Portálu nebude:

 • zasahovat do zabezpečení, obsahu či způsobu uspořádání Portálu;
 • adresovat Portálu či šířit jeho prostřednictvím nevyžádané zprávy;
 • adresovat Portálu či šířit jeho prostřednictvím zprávy obsahující viry nebo jakékoliv jiné programy či soubory schopné poškodit Portál, majetek či zájmy Provozovatel nebo třetích osob;
 • adresovat Portálu či šířit jeho prostřednictvím materiály, jejichž šíření či obsah je v rozporu s právními předpisy;
 • uvádět nepravdivé či zkreslené údaje;
 • vyvíjet snahu o získání neoprávněného přístupu k těm částem Portálu, které nejsou veřejně přístupné, včetně neoprávněného přístupu k účtu jiného Uživatele.

Uživatel je oprávněn používat Portál a využívat jeho funkce pouze v souladu s těmito Podmínkami, právními předpisy a pokyny Provozovatele uvedenými na Portálu.
Obnovení ukončené registrace není možné. Uživatel je však oprávněn zaregistrovat se znovu. Pro opakovanou registraci platí ustanovení této části Podmínek obdobně.

2.4. Přístup na portál a funkce portálu

Portál je veřejně a bezplatně přístupný prostřednictvím sítě internet, Provozovatel však za jeho dostupnost neodpovídá.
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli i okamžitě bez předchozího upozornění změnit, pozastavit či zcela zrušit dostupnost Portálu zejména z důvodu úprav Portálu či aktualizace jeho obsahu.

3. Osobní údaje

3.1. Informace o zpracování osobních údajů

Při provozu Portálu dochází ze strany Provozovatele jako správce osobních údajů ke zpracování osobních údajů Uživatelů, kteří provedli registraci na Portálu.
Provozovatel nezpracovává osobní údaje Uživatelů pro komerční nebo obchodní účely. Provozovatel zejména bez předchozího souhlasu Uživatelů či bez zákonného zmocnění neprodá, nevymění či jinak nezpřístupní zpracovávané osobní údaje třetím osobám.
Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, datum narození osoby nebo IČO firmy, adresa místa pobytu osoby nebo sídla firmy, telefon, identifikátor datové schránky, e-mail a případně údaje shromážděné či generované při využívání Portálu Uživatelem.
Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány po dobu jednoho roku po ukončení registrace příslušného Uživatele na Portálu.
Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.
Zpracovateli osobních údajů jsou subjekty, které Provozovatel pověřil zpracováním osobních údajů Uživatelů a se kterými uzavřel písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů.

3.2. Poučení o právech Uživatelů

Uživatel má právo požádat Provozovatele o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. Informace bude Uživateli poskytnuta bez zbytečného odkladu. Za poskytnutí informace je Provozovatel oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Uživatel není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Provozovateli své osobní údaje. Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Pokud se však Uživatel rozhodne neposkytnout Provozovateli osobní údaje, nebude se moci registrovat na Portál a využívat jeho funkce podmíněné registrací.
Každý Uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat Provozovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost Uživatele shledána oprávněnou, Provozovatel neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Provozovatel žádosti nevyhoví, může se Uživatel obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Právo Uživatele obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.
Uživatel je oprávněn ukončit zpracování svých osobních údajů formou ukončení registrace na Portálu v souladu s těmito Podmínkami.
Po ukončení registrace na Portálu mohou být osobní údaje Uživatele zpracovávány v nezbytném rozsahu po dobu jednoho roku za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Provozovatele, příjemce osobních údajů, Uživatelů nebo jiné dotčené osoby.
Uživatel je oprávněn kdykoli v průběhu trvání registrace na Portálu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a požádat Provozovatele o ukončení zpracování jeho osobních údajů. V takovém případě však okamžikem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zaniká registrace Uživatele na Portálu.
Uživatel je oprávněn se kdykoli obrátit na Provozovatele s dotazem ohledně zpracování svých osobních údajů prostřednictvím emailové adresy podatelna@mikulov.cz

4. Bezpečnostní politika

4.1. Odpovědnost Uživatele

Uživatel je plně odpovědný za ochranu počítače, jehož prostřednictvím navštěvuje Portál, včetně hardwaru, softwaru a dat uložených na tomto počítači. Uživatel nese v plném rozsahu odpovědnost za bezpečnost dat stažených z Portálu; zejména je povinen si ověřit, zda tato data neobsahují viry nebo jakékoliv jiné programy či soubory schopné poškodit počítač Uživatele či počítače třetích osob. Provozovatel doporučuje Uživatelům, aby při používání Portálu měli vždy aktivován aktualizovaný antivirový program poskytující dostatečnou míru zabezpečení počítače.
Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby byla zajištěna bezpečnost dat, která jsou elektronicky přenášena na Portál či stahována z Portálu, zejména ochrana před jejich zneužitím ze strany třetích osob. Provozovatel však nenese jakoukoli odpovědnost za případné zachycení a/nebo zneužití dat, která jsou přenášena na Portál nebo stahována z Portálu, třetí osobou.
Uživatel je povinen uchovat v tajnosti a nezpřístupnit žádné třetí osobě své přihlašovací údaje nebo jakékoli jiné identifikátory využívané pro přístup na Portál. Uživatel vždy odpovídá za jakýkoli úkon, při kterém budou použity jeho přihlašovací údaje nebo jiné identifikátory využívané pro přístup na Portál. Pokud se Uživatel dozví o neoprávněném použití svých přihlašovacích údajů nebo jiných identifikátorů, které využívá pro přístup na Portál, je o tom povinen Provozovatele neprodleně informovat. Pokud Uživatel používá k registrovanému přístupu na Portál veřejně přístupný počítač, měl by po ukončení používání Portálu vymazat z paměti počítače veškeré dočasné soubory, ve kterých by jeho přihlašovací údaje mohly být uloženy.

4.2. Shromažďování údajů při používání Portálu

Obdobně jako při používání jiných internetových stránek, dochází při používání Portálu k automatickému shromažďování následujících informací:

 • IP (Internet Protocol) adresa poskytovatele internetového připojení a/nebo počítače používaného pro přístup na Portál, pokud má přímo přidělenou IP adresu;
 • plné doménové jméno poskytovatele internetového připojení a/nebo počítače používaného pro přístup na Portál, pokud má přímo přiděleno doménové jméno;
 • používaný typ prohlížeče (jako je například Internet Explorer, Google Chrome, Opera, apod.) a operačního systému na počítači používaném pro přístup na Portál;
 • datum a čas navštívení Portálu;
 • internetové stránky, které byly navštíveny v rámci Portálu, stejně jako použité aplikace/formuláře a údaje o formulářích;
 • adresy URL internetových stránek navštívených před návštěvou Portálu (lze-li je identifikovat).

Automaticky shromážděné informace jsou anonymizovány a nelze je tedy vztáhnout ke konkrétnímu Uživateli.
Uživatel může při používání Portálu poskytnout Provozovateli další informace např. prostřednictvím elektronické pošty, elektronického formuláře apod. Tyto informace mohou být Provozovatelem využity pouze v souladu s účelem, za kterým byly Uživatelem Provozovateli poskytnuty.

4.3. Šifrování přenostu dat

Portál využívá protokol https, který umožňuje zabezpečený přenos dat a komunikaci s Portálem.

5. Odpovědnost

5.1. Odpovědnost Provozovatele za obsah Portálu

Provozovatel vyvíjí úsilí k tomu, aby na Portálu byly uvedeny pouze přesné a aktuální informace; Provozovatel však nezaručuje přesnost, úplnost či aktuálnost informací uvedených na Portálu. Informace uvedené na Portálu slouží pouze jako všeobecný zdroj informací a Uživatelé by se na ně neměli spoléhat jako na výlučný informační zdroj, aniž by jej porovnali s jinými zdroji informací.
Provozovatel není odpovědný za obsah Portálu, pokud byl tento obsah umístěn na Portál třetí osobou bez vědomí Provozovatele nebo v rozporu s těmito Podmínkami.
Provozovatel je oprávněn, nikoli však povinen, kdykoli změnit obsah Portálu.

5.2. Odpovědnost za škodu

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu, která vznikne Uživateli v důsledku používání Portálu, nejedná-li se o škodu, která Uživateli vznikla v důsledku porušení povinností Provozovatele výslovně uvedených v těchto Podmínkách nebo která byla Uživateli způsobena úmyslně zaměstnanci či zástupci Provozovatele.

6. Změna Podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky, a to i bez předchozího upozornění a s okamžitou účinností. Uživatelé jsou povinni sledovat aktuální znění těchto Podmínek; pokud Uživatel používá Portál i po změně Podmínek, má se za to, že s upraveným zněním Podmínek souhlasí. V případě, že Uživatel se změnou Podmínek nesouhlasí, je povinen Portál nepoužívat a pokud je registrovaným Uživatelem, ukončit svou registraci.

7. Účinnost Podmínek

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 13.12.2021