Menu Zavřít

Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb:

 • jsou pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování 
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
 • poradenství 
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti  
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

Každá jednotlivá služba se zaměřuje na určitou cílovou skupinu.

V Mikulově a jeho správním obvodu poskytují sociální služby následující organizace:

G-centrum Mikulov, p.o. 

 • pečovatelská služba
 • domov pro seniory
 • odlehčovací služba

Srdce v domě, p.o. 

 • domov pro osoby se zdravotním postižením
 • chráněné bydlení

Biliculum, z.ú.

 • denní stacionář

Práh jižní Morava

 • sociální rehabilitace

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav

Tichý svět, o.p.s.

 • podpora osob se sluchovým a kombinovaným postižením (sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství, tlumočnické služby)

V rámci Jihomoravského kraje poskytuje sociální služby řada dalších sociálních zařízení, která jsou zaměřena na zabezpečení dalších potřeb občana dle jeho životní situace.

Bližší informace Vám budou poskytnuty na odboru sociálních věcí. 

Dotazy směřujte na sociální pracovníky:

Mgr. Lenka Hrubá Rážová, tel:. 519444532, e-mail: hruba@mikulov.cz
Jana Franková, tel.: 519444578; email: frankova@mikulov.cz 
Mgr. Bohdana Souchopová, tel.: 51944607, email: souchopova@mikulov.cz