Menu Zavřít

Návrh - REGULAČNÍ PLÁN MIKULOV

Regulační plán Mikulov - MPR včetně ochranného pásma
Integrovaný regionální operační program

Číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_008/0004678

Prioritní osa 6.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Investiční priorita 06.3.72 Zvyšování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a zlepšování účinnosti veřejné správy prostřednictvím opatření pro posilování institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb souvisejících s provádění

Specifický cíl cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

ANOTACE PROJEKTU

Projekt je realizován za účelem zpracování Regulačního plánu městské památkové rezervace (MPR) včetně ochranného pásma. V rámci projektu byl již vybrán zhotovitel na realizaci, která proběhne ve třech etapách.

  • Cílem projektu je ochrana kulturního dědictví města Mikulov před negativními vlivy stavební činnosti.
  • Na projekt bude poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.
  • Celkové výdaje projektu (způsobilé i nezpůsobilé): 1 923 900,-Kč