Menu Zavřít

Omezení svéprávnosti

K omezení svéprávnosti lze přistoupit jen v zájmu člověka. Omezit svéprávnost lze jen tehdy, hrozila-li by mu jinak závažná újma a nepostačí-li vzhledem k jeho zájmům mírnější a méně omezující opatření.

Veřejný opatrovník

Opatrovnictví je jednou z forem zastoupení, kdy je soudem opatrovanci jmenován opatrovník. Není-li možné, jmenovat opatrovníkem příbuznou nebo jinou osobu opatrovanci blízkou, je jmenován veřejný opatrovník.

Opatrovníka jmenuje a také odvolává soud. Opatrovník jedná zpravidla společně s opatrovancem; jedná-li opatrovník samostatně, jedná v souladu s vůlí opatrovance. Nelze-li vůli opatrovance zjistit, rozhodne na návrh opatrovníka soud. 

Veřejný opatrovník minimálně jedenkrát ročně podává zprávu opatrovnickému soudu o zdravotním stavu klienta, o hospodaření s finančními prostředky klienta omezeného ve svéprávnosti a o jeho aktuální celkové situaci.  A co je neméně důležité, každý závažnější úkon prováděný za opatrovance opatrovníkem podléhá schválení a kontrole opatrovnickým soudem. 

Dotazy směřujte na kontaktního pracovníka: 
Mgr. Lenka Hrubá Rážová, tel:. 519444532, e-mail: hruba@mikulov.cz