Menu Zavřít

Bod č. 1 - Zahájení

Bod č. 2 - Kontrola Usnesení ZM

Bod č. 3 - Zpráva o činnosti RM

Bod č. 4 - Zápisy z jednání kontrolního výboru

Bod č. 5 - Zápis z jednání finančního výboru

Bod č. 6 - Informace z jednání osadního výboru Mušlov

Bod č. 7 - Směna částí pozemků p. č. 3088/477 a p. č. 3088/475 za část pozemku p. č. 3045/9 v k. ú. Mikulov na Moravě

Bod č. 8 - Prodej půdních bytů na ul. Větrná 2, 5, 6 v Mikulově, žadatelé: nájemci bytů

Bod č. 9 - Prodej části pozemku p. č. 6056 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatel p. Peter Kleissner

Bod č. 10 - Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a žádost o souhlas s výkupem pozemku pro stavbu trafostanice v lokalitě Pod Novou v k. ú. Mikulov na Moravě, budoucí oprávněná a kupující EG.D, a. s.

Bod č. 11 - Bezúplatný převod pozemku p. č. 2320/18 v k. ú. Mikulov na Moravě

Bod č. 12 - Bezúplatný převod pozemků p. č. 3088/621, 5006/70 a 5006/72 v k. ú. Mikulov na Moravě

Bod č. 13 - Změna zakladatelské listiny obchodní společnosti Mikulovská rozvojová, s.r.o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 69201

Bod č. 14 - Obecně závazná vyhláška města Mikulov, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Mikulov č. 2/2023 o provozování pouliční umělecké veřejné produkce

Bod č. 15 - Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulov na r. 2024

Bod č. 16 - Dodatky k dohodám o společném spádovém obvodu škol - revokace usnesení

Bod č. 17 - Participativní rozpočet - výsledky hlasování

Bod č. 18 - Žádost o individuální dotaci - FC Pálava

Bod č. 19 - Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

Bod č. 20 - Návrhy, připomínky a podněty občanů města

Bod č. 21 - Závěr