Menu Zavřít

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 9. prosince (středa) 2020 v 10,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 17/2020/I ze dne 11. 11. 2020
3. Zpráva o činnosti RM 16. 11. 2020
4. Zápis z jednání finančního výboru
5. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
5.1 Žádost o odprodej pozemku p.č. 2532/446 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatel: J.K., J.K.
5.2 Žádost o prodej pozemku p. č. 852/2 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. U Lomu, žadatelka: H.P.
5.3 Prodej pozemku p. č. 3275/3 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. 1.května, kupující: P.S.
5.4 Prodej části pozemku p. č. 2313/1 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Gagarinova, kupující: M.L.
5.5 Prodej pozemku p. č. 2532/144 a 2532/14 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatel J.M.
5.6 Návrh zastupitele JUDr. Vojtěcha Mihalíka na zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 459/1,459/2, 459/4, 459/5 v k. ú. Mikulov na Moravě (tzv. Parkoviště Komenská)
5.7 Návrh na prominutí nájemného z prostor určených k podnikání v souvislosti s COVID
6. Převod technické infrastruktury v lokalitě areálu býv. kasáren v Mikulově z majetku obchodní společnosti PORTA SPES, a. s., se sídlem Brno Řečkovice, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, do vlastnictví Města Mikulov
7. Opatření obecné povahy, kterým se vydává ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOV
8. Rozúčtování skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2019
9. Obecně závazná vyhláška města Mikulov č. 6/2020 o místních poplatcích
10. Obecně závazná vyhláška města Mikulov č. 7/2020 o regulaci zábavní pyrotechniky
11. Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města Mikulov
12. Pravidla rozpočtového provizoria na r. 2021 pro město Mikulov
13. Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021-2025
14. Návrh na přiznání mimořádné odměny starostovi města Rostislavu Koštialovi
15. Návrh na přiznání mimořádné odměny místostarostce města Mgr. Bc. Leoně Alexové, MBA
16. Návrh na přiznání mimořádné odměny místostarostce města Sylvě Chludilové
17. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
18. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
19. Závěr

V Mikulově dne 30. 11. 2020
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov