Energie
zahájení
01. 05. 2023
cena
245 630 Kč
dokončení
31. 12. 2023
dotační titul
EFEKT III
financování
dotace, rozpočet města
výše dotace
196 504 Kč

Cíl projektu:

Cílem projektu je zpracování Místní energetické koncepce, která bude koncepčním dokumentem v oblasti optimalizace dodávek energie vůči energii spotřebovávané v lokalitě města Mikulova. Tj. měla by být pro město Mikulov nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané, podle něhož by město mělo postupovat při komplexním nebo i dílčím řešení zajištění dodávky a spotřeby energie v lokalitě města.

Jedná se o dobrovolně zpracovaný dokument, který má sloužit zejména jako informační podpora města Mikulova pro rozhodování v oblasti energetiky v rámci příslušné lokality a není dokumentem zpracovaným podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění, ve kterém je v §4 ustanovení týkající se územní energetické koncepce.

Základ místní energetické koncepce spočívá v analýze současného stavu energetické situace, tzn. vytvoření přehledu všech lokálních zdrojů energie, detailním zmapování spotřeby energie na daném území a v sestavení energetické bilance, která by měla být provedena v rámci území města jako celku, ale také ve vyšší míře detailu pro majetek města. V návaznosti na tento rozbor bude zpracován soubor možných řešení s důrazem na oblasti, které mohou být samosprávou města ovlivněny. Z těchto podrobně popsaných možností by měl být následně sestaven návrh optimálního řešení v podobě Energetického akčního plánu sloužícího pro rozhodování na úrovni samosprávy města a k realizaci v něm definovaných opatření.

Očekává se, že tento koncepční dokument bude v budoucnu povinnou přílohou k žádosti o dotace v řadě dotačních programů, zaměřených na realizaci projektů v oblasti energeticky úsporných opatření, obnovitelných zdrojů energie či komunitní energetiky.    

Na zpracování Místní energetické koncepce získalo město Mikulov dotaci v rámci Programu EFEKT III. 

Kontaktní osoba projektu:

Ing. Michal Kramář
Vedoucí odboru

Vedoucí odboru

Dveře
415