Menu Zavřít

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 15. července (středa) 2020 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulov na r. 2020
3. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
3.1 Prodej nemovité věci – Prodej pozemků p.č 459/1, 459/2, 459/4, 459/5 v k.ú. Mikulov na Moravě
3.2 Rozhodnutí o prominutí nájemného z nebytových prostor za období duben–červen r. 2020
4. MAS Mikulovsko o.p.s. – zařazení území města Mikulova do územní působnosti MAS Mikulovsko
5. Rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města
6. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
7. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
8. Závěr

V Mikulově dne 3. 7. 2020
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov