Menu Zavřít

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 18. září (středa) 2019 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 6/2019/I ze dne 26. 6. 2019
3. Zpráva o činnosti RM za období od 26. 6. 2019 do 2. 9. 2019
4. Zápis z jednání kontrolního výboru
5. Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulov na rok 2019
6. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
6/1 Prodej nemovité věci – části pozemku p. č. 5831/1 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Zlámalova, kupující: J. Z., M. Z.
6/2 Prodej nemovité věci – pozemku p. č. 125/15 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Husova, kupující: manželé Š. a M. O.
6/3 Žádosti odkoupení pozemku p. č. 2318/54 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Pod Hájkem, žadatelé: manželé B., J., D. a J. Z. a I. Z.
6/4 Návrh na vydání souhlasu s bezúplatným nabytím stavby cyklostezky Mikulov – Nový Přerov v k.ú. Mikulov na Moravě do majetku města Mikulov
6/5 Návrh na bezúplatné převzetí hospodářského sjezdu na pozemku p. č. 7680/4 v k. ú. Mikulov na Moravě do vlastnictví Města Mikulov, předávající: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Břeclav
7. Dohoda o narovnání „Polní cesta „K Mušlovu“ v k. ú. Mikulov na Moravě“
8. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci s městem Hochheim am Main
9. Dotace z rozpočtu města – Sparta Boxing Club
10. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
11. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
12. Závěr

V Mikulově dne 3. 9. 2019
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov