Menu Zavřít

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 22. května (středa) 2019 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 4/2019/I ze dne 25. 2. 2019
3. Zpráva o činnosti RM za období od 25. 2. 2019 do 29. 4. 2019
4. Zápisy z jednání kontrolního výboru
5. Zápis z jednání osadního výboru
6. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
6/1 Prodej nemovité věci – pozemku p. č. 867 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. U Lomu, kupující: L. Z.
6/2 Žádost o prodej pozemků p. č. 3000/10 a p. č. 3000/15 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatelé: J. K. a J. K.
6/3 Žádost o prodej pozemku p. č. 3000/5 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatel: B. B.
6/4 Žádost o prodloužení termínu plnění závazků z kupní smlouvy na pozemek p. č. 1627, vč. rozestavěné stavby v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Koněvova, žadatel: J. M.
6/5 Žádost nájemníků BD na ul. Nová č. or. 15, č. p. 1021 v Mikulově o odprodej bytů
6/6 Návrh Kupní smlouvy o převodu pozemků v lokalitě „Kasárna“ z majetku korporace PORTA SPES, a.s., se sídlem Brno-Řečkovice, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, do vlastnictví Města Mikulov.
7. Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulov na rok 2019
8. Schválení poskytnutí dotací z rozpočtu města Mikulov a schválení uzavření Smluv o poskytnutí dotací
9. Návrh na změnu zakladatelské listiny korporace Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01
10. Změna dozorčí rady korporace TEDOS Mikulov s. r. o., se sídlem Mikulov, Republikánské obrany 1584/1, PSČ 692 01
11. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místních poplatcích, kterým se mění OZV č. 9/2017 o místních poplatcích
12. Návrh na zřízení služby Senior taxi ve městě Mikulov
13. Podnět JUDr. Mihalíka ve věci Gymnázia Mikulov
14. Návrh AOPK ČR, Správy CHKO Pálava se sídlem v Mikulově - regulace návštěvnosti v PP Lom Janičův vrch
15. Memorandum o spolupráci mezi městem Mikulov a Gymnáziem a střední odbornou školou Mikulov
16. Memorandum o spolupráci mezi městem Mikulov a Střední vinařskou školou Valtice
17. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
18. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
19. Závěr

 

V Mikulově dne 10. 5. 2019
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov