Menu Zavřít

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 24. června (středa) 2020 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 13/2020/I ze dne 20. 5. 2020
3. Zpráva o činnosti RM za období od 18. 5. 2020 do 8. 6. 2020
4. Zápis z jednání kontrolního výboru
5. Zápis z jednání finančního výboru
6. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
6.1 Prodej nemovité věci – pozemku p.č. 3088/269 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Hraničářů, kupující: F.K.
6.2 Prodej nemovité věci – pozemku p.č. 3088/270 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Hraničářů, kupující: Z. K.
6.3 Prodej nemovité věci – pozemku p.č. 3088/265 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Hraničářů, kupující: J. P.
6.4 Žádost o prodej nebytového prostoru jednotky č. 1303/38 – Větrná č. 3
6.5 Nabídka přímého prodeje pozemků p.č. 8705 a 8719 v k.ú. Mikulov na Moravě
6.6 Bezúplatný převod pozemku p.č. 1886 v k.ú. Mikulov na Moravě
6.7 Bezúplatný převod pozemku p.č. 3088-330 v k.ú. Mikulov na Moravě
6.8 Návrh memoranda o vzájemné spolupráci
7. Účetní závěrka města Mikulov k 31. 12. 2019
8. Závěrečný účet města Mikulov za rok 2019
9. Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Mikulov na rok 2020
10. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 3/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Mikulov č. 1/2020 o nočním klidu
11. Účast zástupce/zástupců města Mikulova na jednání valné hromady STKO, spol. s r.o. se sídlem Mikulov, Brněnská 65, PSČ 692 01
12. Návrh na změnu zakladatelské listiny korporace Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01
13. Zahájení provozu liškoupatě
14. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
15. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
16. Závěr

V Mikulově dne 10. 6. 2020
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov