Menu Zavřít

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 28. února (středa) 2018 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 23/2017/H ze dne 13. 12. 2017
3. Zpráva o činnosti RM za období od 13. 12. 2017 do 6. 2. 2018
4. Zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 6. 12. 2017 a 14. 2. 2018
5. Zápis z jednání osadního výboru konaného dne 29. 1. a 9. 2. 2018
6. Zápis z jednání finančního výboru
7. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
7.1. Žádost o prodej části pozemku p.č. 3281/1 v k.ú. Mikulov na Moravě ul. 1. května, žadatel J. N.
7.2. Žádost o prodej nemovitých věcí – částí pozemků p.č.: 3088/387, 3088/477, 3088/478 v k.ú. Mikulov na Moravě, žadatelé K. a P. Ch. (zápis z jednání)
7.3. Prodej nemovitostí jednotky č. 1073/11 (byt) na ul. 22. dubna č.p. 1073, 7074 a 1075, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemku, kupující: R. Š.
7.4. Prodej nemovitostí – jednotky č. 1175/7 (jiný nebytový prostor) na ul. 22. dubna č.p. 1174 a č.p. 1175, Mikulov, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemku, kupující: R. Š.
8. Návrh na změnu organizace pořádání Pálavského vinobraní
9. Rozpočet města Mikulov na rok 2018
10. Vyhodnocení Strategického plánu města Mikulov a Akčního plánu města Mikulov
11. Návrh dohody o vytvoření společného školského obvodu a změna OZV o stanovení obvodů základních škol
12. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Mikulov v roce 2018 – Turistické informační centrum Mikulov, o.p.s.
13. Vyhlášení dotačních programů města Mikulov pro rok 2018
14. Pravidla pro udělování čestného občanství města Mikulova
15. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
16. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
17. Závěr

V Mikulově dne 14. 2. 2018

Rostislav Koštial
starosta města Mikulov