Menu Zavřít

Radu města Mikulova tvoří 7 členů a to starosta , místostarosta a další členové rady, volení z řad členů zastupitelstva. Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva, zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení a její pravomoci jsou vyhrazeny § 102 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Např. vydává nařízení obce, zřizuje a zrušuje podle potřeby komise rady obce, jmenuje a odvolává z funkce jejich předsedy a členy, stanovuje celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadě a v organizačních složkách obce a další. K platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů, v Mikulově tedy 4 hlasy.

Ke svým schůzím se schází podle potřeby, obvykle jedenkrát za tři týdny. Jednání rady je neveřejné. Ze schůzí se vyhotovuje zápis, který je uložen u městského úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva, ovšem právo na sdělení informací týkajících se usnesení rady mají i ostatní osoby.