Kultura a cestovní ruch
zahájení
18. 08. 2023
cena
445 000 Kč
dokončení
30. 04. 2024
financování
rozpočet města

Cíl projektu:

Cílem projektu je zpracování Koncepce rozvoje kultury a cestovního ruchu ve městě Mikulov 2030 vč. identifikace a kalkulace dopadů a přínosů kulturního života a realizovaného turismu ve městě. Projekt má následující dílčí cíle:

 1. Analyzovat stav a podmínky fungování kultury a cestovního ruchu na úrovni města a navrhnout opatření pro jejich zlepšení, za účelem zajištění udržitelného rozvoje kultury, kulturních a kreativních průmyslů a cestovního ruchu.
 2. Definovat roli kultury a cestovního ruchu v rámci strategického směřování města.
 3. Stanovit roli města v oblasti kultury, umění a cestovního ruchu a zapojení dalších institucí a aktérů.
 4. Zdokonalit koncepci systému správy a podpory kultury a cestovního ruchu (posílit orientaci na strategické řízení, zefektivnit grantové řízení, provázat rozvoj kultury a cestovního ruchu s rozvojem celého města ap.).
 5. Připravit vizi rozvoje kulturně-kreativního kapitálu města a potenciálu cestovního ruchu, které přispívají k řešení současných socio-ekonomických problémů a větší konkurenceschopnosti města (braindrain, atraktivita lokality apod.).
 6. Rozvíjet kompetence kulturních a turistických organizací zřizovaných městem.

Projekt bude zhotovitelem realizován v tomto rozsahu:

 • Zmapování současného stavu, předpokladů a potenciálu kultury, kreativity a cestovního ruchu v Mikulově a nejbližším okolí. Bude provedena analýza všech oborů kultury, kulturních kreativních odvětví (KKO) a cestovního ruchu.
 • Provedení analýzy souvisejících strategických dokumentů na dalších úrovních veřejné správy (kraj, ČR, příp. DSO, MAS, destinační organizace ap.).
 • Účast a moderování diskuzí zainteresovaných stran ve městě Mikulov s cílem zahrnout výstupy z těchto diskusí do výsledné koncepce.
 • Zpracování rozvojové kulturní koncepce zahrnující vizi budoucího rozvoje včetně opatření a konkrétních návrhu a obdobně strukturovanou a provázanou rozvojovou koncepci cestovního ruchu.

Výstupy projektu:

 1. Zpracování analýzy kultury a cestovního ruchu ve městě Mikulov. Analytická část se bude věnovat minimálně těmto tématům:
  - analýza předpokladů a potenciálu kultury a turismu ve městě,
  - analýza nabídky a poptávky kultury a turismu ve městě,
  - analýza systému řízení kultury a turismu ve městě
 2. Vytvoření střednědobého rozvojového strategického dokumentu pro oblast kultury, kreativních a kulturních odvětví a cestovního ruchu ve městě na období 2024–2030, dokument bude obsahovat návrhovou a implementační část a bude vycházet z identifikovaných problémů. Bude obsahovat konkrétní cíle a aktivity k jejich dosažení. Návrhová část strategie se bude věnovat minimálně těmto tématům:
  - rozvoj potenciálu kultury, KKO a cestovního ruchu, rozvoj atraktivit, rozvoj nabídky,
  - systém koordinace, management kultury, destinační spolupráce
  - produktové portfolio, marketing kultury a turismu

Zhotovitel:

Zhotovitelem je společnost Economic Impact Art s.r.o. Jedná se o zakázku malého rozsahu na služby ve výši 445.000,- Kč bez DPH (zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb), zadanou napřímo, kdy uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem schválila rada města Mikulov na své schůzi konané dne 16.8.2023 v souladu s ustanovením článku XII. odst. 1) Vnitřní směrnice Městského úřadu č. 3/2020/R pro zadávání veřejných zakázek orgány Města Mikulov. 

Organizační zajištění projektu:

Politický garant projektu za část cestovní ruch:

Mgr. Jitka Sobotková, starostka

Politický garant projektu za část kultura:

Mgr. Petra Korlaar, místostarostka

Koordinátor projektu za část cestovní ruch:

Ing. Kateřina Korandová, ORŽP - administrace projektů, cestovní ruch, propagace města

Koordinátor projektu za část kultura:

Bc. Marcela Šimánková, ORŽP - příprava a administrace projektů, cestovní ruch, propagace města, kultura