Menu Zavřít

Městská památková rezervace

odkaz architektonické a umělecké tvorby

Památková rezervace je situována v historickém jádru města Mikulov. Chrání vysoce hodnotný urbanistický útvar, který dokládá specifický vývoj poddanského města uchovávající odkaz architektonické a umělecké tvorby už od 13. století. Tento vývoj vykrystalizoval v hlavních komponentech barokního města a byl následně dotvořen v dalších vývojových etapách. Jedinečnost polohy města Mikulov, které lze zařadit k nejzajímavějším historickým městům ve střední Evropě, soulad okolní přírody s osídlením a mimořádná urbanistická a architektonická kvalita sídla včetně hodnoty jeho památkového fondu tak byly důvody pro prohlášení historického jádra města za městskou památkovou rezervaci.

Stalo se tak Výnosem Ministerstva kultury č. j. 7646/82-VI/1 dne 13. dubna 1982. Účelem prohlášení bylo zabezpečit vyšší kategorii ochrany vymezeného památkově hodnotného území, tzn., mimo ochrany památkového fondu zajistit, aby i ostatní stavby v tomto území respektovaly historický charakter sídla a veškerá stavební činnost směřovala k potvrzení tohoto charakteru, popř. k nápravě případných dřívějších nevhodných úprav. Předmětem ochrany je jednak historický půdorys města a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské interiéry včetně povrchu komunikací, podzemní prostory, hlavní městské dominanty v dálkových a blízkých pohledech, nemovité kulturní památky, veřejná zeleň, ale i ostatní objekty dotvářející prostředí památkové rezervace. Podmínky ochrany jednotlivých objektů jsou dány právními předpisy, zejména pak zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Rozsah památkové rezervace je vymezen hranicí vedoucí na západní straně historického jádra města ulicí 22. dubna, za které odbočuje k severu uličkou U staré brány a pokračuje východním směrem Brněnskou ulicí, dále ulicí Českou, z které se odklání k jihu pěší cestou sledující trasu kanálu po parcele č. 1445 až na ul. Svobody. Hranice dále přechází do ulice Purkyňovy a v jejím směru k bývalému piaristickému klášteru, jehož areál v rozsahu parcel č. 413–418 obchází až k ulici Piaristů, kterou pokračuje zpět k severu na křižovatku s ul. Komenského a ul. 22. dubna, kde se obvod památkové rezervace uzavírá. 

Rozloha Městské památkové rezervace Mikulov je cca 19,95 ha a nachází se v něm celkem cca 244 objektů (vč. objektů bez nebo s ev. číslem, areály a sloučené domy jsou započítány jako jeden objekt). Z toho objektů s číslem popisným je 205. Na území MPR Mikulov je evidováno celkem cca 146 objektů, které jsou kulturními nemovitými památkami (z toho je 139 objektů s číslem popisným).

K ochranně vnějšího obrazu památkové rezervace bylo rozhodnutím odboru kultury ONV Břeclav dne 1. září 1987, č. j. Kult 42/87-pam. určeno památkové ochranné pásmo. Na jeho území se nachází dalších 32 kulturních nemovitých památek (z toho domů s číslem popisným je 22). Na zbývajícím katastru města jsou situovány další čtyři památky. Celkem je tedy v k. ú. Mikulov evidováno 182 kulturních památek, z toho 162 objektů s číslem popisným.