Menu Zavřít
Poplatek z pobytu činí od 1. 7. 2024 50 Kč dle platné Obecně závazné vyhlášky č. 5/2023 o místním poplatku z pobytu. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu poskytnutý na území města Mikulov. Zpoplatňuje se každý započatý den pobytu s výjimkou dne počátku pobytu. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (plátce). Plátce vybere poplatek od poplatníka a odvede jej správci poplatku (městskému úřadu). Poplatek je vybírán nejen za pobyt v objektech a prostorách, které jsou k přechodnému ubytování za úplatu přímo určeny , ale zpoplatňuje se také poskytnutí úplatného pobytu v rodinném domě, bytě, rekreačním objektu, ateliéru, ale také úplatné poskytnutí zahrady pro stanování nebo pobyt v karavanu a podobně. Nerozhoduje účel pobytu ani účel užívání objektu, ve kterém se pobyt uskutečňuje.