Menu Zavřít

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města na den 19. dubna (středa) 2017 v 16,00 hod. do zasedacího sálu I. (TANEČNÍ SÁL) v PŘÍZEMÍ budovy Městského úřadu Mikulov.

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 16/2017/H ze dne 22. 2. 2017
3. Zpráva o činnosti RM za období od 21. 2. 2017 do 4. 4. 2017
4. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 5. 4. 2017
5. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 5. 4. 2017
6. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
6.1. Odkoupení pozemku p.č. 1331 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. 1. května od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mikulov
6.2. Návrh na směnu pozemku p.č. 3043/17 v k.ú. Mikulov na Moravě ve vlastnictví Města Mikulov za pozemek p.č. 7886 v k.ú. Mikulov na Moravě ve vlastnictví ČR Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje
6.3. Prodej pozemku p.č. 3000/12 v k.ú. Mikulov na Moravě, kupující manželé J. a S. O.
6.4. Prodej jednotky č. 1053/1 (jiný nebytový prostor) v BD č. p. 1053 a 1054, č. or. 4 a 6, ul. 22. dubna, kupující: T. L.
6.5. Analýza možností nakládání s byty na sídlišti – půdní vestavby
6.6. Nabytí  částí pozemku p. č. 8388 v k.ú.  Mikulov na Moravě pro stavbu budoucí účelové komunikace v lokalitě „PORTZ INSEL“
7. Rozpočtová opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulov na rok 2017
8. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 o regulaci provozu plašičů ptáků
9. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 4/2017, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška Města Mikulov č. 6/2016 o nočním klidu
10. Změna zřizovací listiny Mikulovská sportovní p. o.
11. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 5 /2017,  kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místních poplatcích, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 a Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016 v Příloze č. 1 specifikace veřejného prostranství
12. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
13. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
14. Závěr

V Mikulově dne 5. 4. 2017
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov