Menu Zavřít

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Předání čestného občanství města Mikulova
3. Kontrola Usnesení č. 25/2018/H ze dne 25. 4. 2018 a Usnesení č. 26/2018/H ze dne 23. 5. 2018
4. Zpráva o činnosti RM za období od 19. 4. 2018 do 22. 5. 2018
5. Zápis z jednání kontrolního výboru
6. Zápis z jednání finančního výboru
7. Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro následující volební období (2018-2022)
8. Účetní závěrka města Mikulov k 31. 12. 2017
9. Závěrečný účet města Mikulov za rok 2017
10. Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Mikulov na rok 2018
11. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny starostovi města
12. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny místostarostce města
13. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
13.1. Prodej pozemku p. č. 2472/4 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující: A.E. a B.E.
13.2. Prodej části pozemku p. č. 8512 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující: Ing. D.P.
13.3. Prodej pozemku p. č. 8067 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující: VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a. s.
13.4. Prodej nemovité věci – prostor sloužících k podnikání v budově č.p. 1071 a č.p. 1072 na pozemku p.č. 2199 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. 22. dubna, kupující: L.D.
13.5. Prodej nemovité věci – pozemku p.č. 3000/25 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. U Celnice – kupující: manželé J.K. a Z.K.
13.6. Prodej části pozemku p.č. 316 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Kapucínská, kupující: KELY 99 s.r.o.
13.7. Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě ze dne 24.10.2006 o převodu nemovitostí v areálu bývalých kasáren v k.ú. Mikulov na Moravě, žadatel: MORAVOSTAV Brno a.s.
14. Návrh Dohody o narovnání mezi Městem Mikulov, obchodní korporací Viadesigne s.r.o., se sídlem Břeclav, obchodní korporací Stavba a údržba silnic, s.r.o., se sídlem Břeclav a obchodní korporací Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, se sídlem Praha, v záležitosti podle Smlouvy o dílo ze dne 19. 8.2011 a podle Smlouvy o dílo ze dne 22. 11. 2011
15. Přistoupení Města Mikulov k financování části díla dle Smlouvy o dílo uzavírané mezi ČR- Státní pozemkový úřad, Krajský Pozemkový úřad pro JMK a obchodní korporací FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem Brno
16. Plán rozvoje sportu ve městě Mikulov
17. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Mikulov v roce 2018 – FC Vinaři České republiky, z.s.
18. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o regulaci hlučných činností
19. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2018, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 10/2017 o nočním klidu
20. Přístavba G-centra Mikulov a přesun technické části společnosti TEDOS Mikulov s.r.o.
21. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
22. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
23. Závěr